محدثه به بچه دارها گفته بود:"فکر نکنین فقط خودتون بچه دارین، ما هم داریم منتهی هنوز بالقوه ست، بالفعل نشده!" راست گفته بود. همین روزها باید دست دل آرامم را بگیرم ببرمش یک جای خوب، ببرمش دنبال تصمیمی که از خیلی وقت پیش توی سرم وول می خورد، تصمیمی که سبک سنگینش کرده ام و حالا فهمیده ام سنگینی اش بیشتر از سبکی اش است. همین بس است توی تصمیمگیری. باید همین روزها بروم. باید همین روزها برویم، با دل آرام. قبل از اینکه سال نو شود. برای بعضی تصمیم ها نباید منتظر کسی یا چیزی ماند. حتی نباید منتظر شنبه شد! یک جورهایی انگار اگر سال بگردد روی این تصمیم دیگر شگون نداشته باشد. مهم نیست آخر اسفند است و وسط هفته. باید دل آرام را با جاهای خوب، آدم های خوب، کارهای خوب آشنا کنم... .

منبع : پرواز روی زمین |آخرهای اسفند - وسط های هفته
برچسب ها : همین ,خوب، ,روزها ,همین روزها ,باید همین